මැදමුලන රාජපක්ෂ නිවස ගිනි තබා වනසයි. (Video)

හම්බන්තොට මැදමුලන පිහිටි රාජපක්ෂ නිවස විරෝධතාකරුවන් විසින් ගිනි තබා වනසා තිබෙනවා. අද පෙරවරුවේ ගාළුමුවදොර විරෝධතා භූමියට…

මැදමුලන රාජපක්ෂ ස්මාරක වනසා දමයි

මැදමුලන හන්දියේ ඉදි කර ඇති ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ සහ ධන්දිනා රාජපක්ෂ ස්මාරක කිසියම් පිරිසක් කඩා දමා ඇතැයි වාර්තා…