මෙවර මැයි දින උත්සව බෑ / කොරෝනා මර්ධන බලකාය කියයි

සියලු මැයි දින උත්සව නොපැවැත්වීමට කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය තීරණය කර තිබෙනවා. පක්ෂ…