ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් අන්‍යාගම්කරණය කරන කල්ලියක් ගැන කාදිනල්තුමන් හෙළි කරයි

සමාජයේ ප්‍රසිද්ධ සහ පිළිගැනීමක් ඇති ව්‍යාපාරිකයන්, ක්‍රිඩකයින්, කලාකරුවන් සදාචාර විරෝධි ලෙස අන්‍යාගම්කරණය කරන ක්‍රිස්තියාන් පාස්ටර්වරුන් ලෙස…