මැලිබන් සමාගමෙන් නිවේදනයක් / අරගලයට සහාය

මැලිබන් සමාගම නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක් පහතින් දැක්වේ. ශ්‍රී ලංකාව පෙර නොවූවිරූ අයුරින් දුෂ්කර කාලපරිච්ඡේදයක් පසුකරමින්…