නීති සිසුවාට පහරදීමේ සිද්ධියේ විමර්ශන පෑලියගොඩ පොලිසියෙන් ඉවතට

පෑලියගොඩ පොලිසිය තුලදී නීති ශිෂ්‍ය මිගාර ගුණරත්න මහතාට පහරදීම හා ඔහු විසින් පෑලියගොඩ පොලිසියේ රාජකාරියට බාධා…

නීතී ශිෂ්‍යයකුට පහරදුන් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ වැඩ තහනම් / නීතීඥ සංගමයත් ප්‍රහාරය හෙළාදකී – Audio

නීති ශිෂ්‍යයකු වන මිගර ගුණරත්නට පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානය තුලදී පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබූ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ…