මියන්මාර හමුදාවෙන් සරසවි සිසුන් 7කට මරණ දඩුවම

මියන්මාර හමුදා පාලනය විසින් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 7 දෙනෙකුට මරණ දණ්ඩනය නියම කර තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට…