මිරිස්, ලූනු සහ අල බීජ ආනයනය ලබන වසරේ සිට 50% කින් අඩු කරයි

මිරිස්, ලූනු සහ අල බීජ ආනයනය සියයට පනහක් ලබන වසර මුල වනවිට නතර කර දේශීයව නිෂ්පාදනය…