මිල්කෝ ඉන්ධන වංචාවට සම්බන්ධ සියලු සේවකයින්ට අනිවාර්ය නිවාඩු

අඹේවෙල මිල්කෝ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉන්ධන වංචාවට සම්බන්ධ සියලු සේවකයින් අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 2021…