පකිස්ථානයෙන් න්‍යෂ්ඨික බලැති බැලැස්ටික් මිසයිලයක්

පකිස්ථානය විසින් න්‍යෂ්ඨික බලය සහිත බැලැස්ටික් මිසයිලයක් අත්හදා බලා තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ පී ඨී අයි පුවත් සේවය…