මිසයිල නිෂ්පාදනයට පුද්ගලික අංශයේ දායකත්වය අරන්

මිසයිල සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනය සඳහා පෞද්ගලික සමාගම්වලට හවුල්කාරීත්වය ලබාදීමට ඉන්දියානු ආරක්ෂක පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය තීරණය…

පිලිපීනයේ මිසයිල මිලදී ගැනීම ගැන චීනයේ අවධානය

පිලීපනය හා ඉන්දියාව අතර සබදතා තරවීම සම්බන්ධයෙන් චීනයේ සවුත් චයිනා මෝනිං පෝස්ට් පුවත්පත විශේෂ අවධානයක් යොමුකර…