මීරිගම අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ 50කට කොරෝනා

මීරිගම හාපිටිගම් අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨයේ පාඨමාලා ආරම්භ කර ගත වූ ගත වූ සතිය තුළදී  ගුරු  සිසුවියන්  පනහකට…