මුතුරාජවෙල ගොඩකිරීම නතර නොකළොත් කළාප රැසකට අවදානමක්

දේශපාලන බලය යොදාගෙන මුතුරාජවෙල අවට තෙත්බිම්, ඇතුළු පහත්බිම් ගොඩකිරීම නිසා නුදුරේදීම කැලණි ගඟ අවට ගංවතුරෙන් සිදු…

කාදිනල් හිමි ගොනුකළ පෙත්සම සලකා බැලීමට දින නියම කරයි

මුතුරාජවෙල රක්ෂිත අභය භූමි කලාපය තුළ අනවසර ඉදිකිරීම් සිදුකිරීම, වැලි ගොඩදැමීම, ඉඩම් කට්ටි කිරීම ඇතුළු නීතිවිරෝධී…

මුතුරාජවෙල සම්බන්ධව අධ්‍යයන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නැයි,නියෝග

මුතුරාජවෙල සංරක්ෂිත අභය භූමි ප්‍රදේශය තුළ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කොට වාර්තාවක් සකස් කර ඇතැයි…