සීමාවකින් තොරව මුදල් අච්චු ගැසීම නිසා ඉදිරියේදී අවදානමක්

සීමාවකින් තොරව මුදල් අච්චු ගැසීම ඉදිරියේ දී වඩාත් හානිකර විය හැකි බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි…