මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඉල්ලා අස්වෙයි

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඔහු සඳහන් කළේ, සිය ඉල්ලා…