රාජ්‍ය සේවයේ සියයට 30ක් 40ක් වැඩ නොකරන බව හෙළිවෙයි

රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු සේවක සේවිකාවන්ගෙන් සියයට 30ත් 40ත් අතර සංඛ්‍යාවක් සිය රාජකාරි නිසි පරිදි ඉටු නොකර…