”දින 19ට ආණ්ඩුව බිලියන 48ක මුදල් අච්චු ගහලා” – පාඨලී

වත්මන් රජය පසුගිය වසර තුළ පමණක් රුපියල් බිලියන 649ක මුදල් අච්චු ගසා ඇති බවට සමගි ජන…