මුද්‍රණාලයට අමතර ආරක්ෂාවක් දෙන්න… මැතිවරණ කොමිසම පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලයි..

රාජ්‍ය මුද්‍රණාලයට අතිරේක ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන්නැයි පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දුන් බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. එහි සභාපති…