සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සේවයට කැඳවීමේ තීරණය යලි සලකා බලන්න

සාමාන්‍ය පරිදි සියලුම රජයේ සේවකයන් අද (02) සිට යළි සේවයට කැඳවීමට අදාළ චක්‍රලේඛය සංශෝධනය කරන ලෙස…