මුලතිව් හී පොලිස් බල ප්‍රදේශ 3ක් හුදෙකලා කරයි

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 3ක් හුදෙකලා කර තිබෙනවා. පුදුකුඩිඉරිප්පු, මුලතිව් හා මුල්ලියාවේලි ප්‍රදේශ මෙසේ හුදෙකලා…