දුර්ලභ මුහුදු ඌරකුගේ මළ සිරුරක් නොරොච්චෝල වෙරළේ

නොරොච්චෝල, පනයඩිය වෙරළ තීරයට දුර්ලභ වශයෙන් වාර්තාවන මුහුදු ඌරෙකුගේ මළ සිරුරක් ගොඩගසා තිබෙනවා. අඩි 04ක පමණ…