මධ්‍යම රජයේ මුදල් නැහැ… පළාත් පාලන ආයතනවලටත් සීමාකිරීම්

දැනට ඇති වී තිබෙන මූල්‍යමය දුෂ්කරතා හේතුවෙන් මධ්‍යම රජයෙන් පළාත් පාලන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රතිපාදන…