ගෝලීය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය යලි අවදානමක

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රධානි ක්‍රිස්ටලීනා ජෝජියේවා ගෝලීය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයේ අවදානමක් පිළිබඳ අනතුරු අඟවනවා. චීනයේ පැවති දේශනයක…