අමාත්‍යවරු පත් කිරීම ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

ඉංජිනේරුවරයෙකු වන කපිල රේණුක පෙරේරා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ , ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ…