මෙන්ඩිස් සමාගමේ මත්පැන් නිෂ්පාදනය බලපත්‍රය අහෝසි කරයි

අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අයත් මෙන්ඩිස් සමාගමට මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා දී තිබූ මත්පැන් නිෂ්පාදන බලපත්‍රය ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස්…