ඉන්දුනීසියාවේ මාරක ගිනි කන්ද සක්‍රීයයි

ඉන්දුනීසියාවේ දරුණුතම ගිනි කන්දක් වන මෙරාපි ගිනි කන්ද සක්‍රීය වී තිබෙනවා. ඉන්දුනීසියාවේ ජාවා දුපත්වල  පිහිටා ඇති…