මෙහෙකාර සේවයේ යොදවන දරුවන් ගැන කියන්න දුරකථන අංකයක්

මෙහෙකාර සේවයේ යොදවා සිටින බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ තොරතුරු දැනුම්දීම සඳහා පොලීසියෙන් දුරකථන අංකයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඒ…

මෙහෙකාර සේවයේ යෙදවිය හැකි අවම වයස් සීමාව ඉහළ දැමීමේ තීරණයක්

මෙහෙකාර සේවයේ යෙදවිය හැකි අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18 දක්වා ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇති…