ඇස්ට්‍රාසෙනිකා ගත් අයට දෙවන මාත්‍රාවට මොඩෙර්නා සහ ෆයිසර්

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත පළමු මාත්‍රාව ලෙස ලබාගත් පුද්ගලයින්ට දෙවන මාත්‍රාව ලෙස මොඩෙර්නා සහ ෆයිසර් එන්නත් ලබාදීමට…