තණමල්විල හෙල්ලුනේ කොහොමද? භූ විද්‍යාවෙන් පරීක්ෂණ

මොණරාගල තණමල්විල ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව ඊයේ රාත්‍රියේ ඇති වූ සුළු භූ කම්පන තත්ත්වය පිළිබදව පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන බව…