මොරටුව නගරාධිපති සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු අත්අඩංගුවට

මොරටුව නගරාධිපති සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා. මොරටුව ප්‍රදේශයේ පැවති එන්නත්කරණ වැඩසටහකදී කලහාකාරීව හැසිරීමේ…