විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට වාහනයක් ගෙන ඒමට සහන ? ඩොලරයකට 240ක් ? (Video)

විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔවුන් සේවය කළ කාලය සහ මෙරටට එවන ලද මුදල් ප්‍රමාණය…