වාහන භාවිතා කරන්නන් බරපතල අර්බුදයකට / මෝටර් රථ වෙළඳුන්ගේ සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන භාවිතා කරන්නන් ඉදිරියේ ඇති වන බරපතල අර්බුදයක් පිළිබඳව ලංකා මෝටර් රථ වෙළඳුන්ගේ සංගමය…