ලංකාවේ වාහනයක් ගන්නා මුදලෙන් සුපිරි ගෙයක් ගත හැකියි /AFP කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතයට ගන්නා මෝටර් රථ මේ වන විට රන් හා සමානවී ඇති බව අන්තර්ජාතික ඒඑෆ්පී…