ලාංකීය තරුණයෙක් විද්‍යුත් යතුරුපැදියක් නිපදවයි

ලාංකීය තරුණයෙකු මෙරට ප්‍රථම වරට විදුලි යතුරුපැදියක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ. මීට පෙර ඉන්ධන නොමැතිව ධාවනය කරන…