ජනතාව ඉන්ධන පෝලිම්වල සිටියදී සිදුකළ යතුරුපැදි සවාරිය නවතයි

කල්පිටියේ සිට අනුරාධපුර දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මීරිගම සිට පැමිණි යතුරුපැදි සවාරිය නතර කර තිබේ. පොලිසිය…