ලෝකයේ ලොකුම යතුරු පැදි නිෂ්පාදනාගාරය විවෘත කිරීමට සූදානම්

වසරකට යතුරු පැදි කෝටියක් නිපදවිය හැකි කම්හලක් ඉන්දියාවේ දී විවෘත කිරීමට නියමිත බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා…