බංග්ලාදේශ ගුවන් හමුදාවේ යානා කිහිපයකින් දැවැන්ත අලාභයක්

චීනයේ නිෂ්පාදිත යුධ අවි හා උපකරණ මිලදී ගැනීමෙන් බංග්ලාදේශය අර්බුධයකට ලක්ව ඇතැයි ජාත්‍යන්තර තින්ක් ටෑන්ක් සංවිධානය…