යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා G-7 නායකයන් හමුවෙයි

යුක්‍රේන ජනාධිපතිවරයා ජී හත රාජ්‍ය නායකයන් හමුවුණා. එමෙන්ම ජී හත රටවල් ද රුසියාවට එරෙහි සම්බාධක තවත්…