යුගදනව් විදුලි බලාගාරයේ කොටස් 40%ක් මිලදී ගන්නවා / අමෙරිකානු සමාගමක් කියයි

කෙලවරපිටියේ පිහිටි යුගදනව් විදුලි බලාගාරයේ කොටස් 40%ක් මිලදී ගැනීමට සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ යැයි ඇමරිකානු සමාගමක් පවසනවා.…