ලංකාවේ බලශක්ති පාලනය පිටස්තර සමාගමකට හිමි වීමේ අවදානමක් – විපක්ෂ නායක

කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරය අන්සතු කිරීමෙන් භූමියෙන් කුඩා රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති පාලනය පිටස්තර සමාගමකට හිමි…