කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සියයට 40ක් අපේ / අමෙරිකන් සමාගම කියයි

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරය හිමි වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් සමාගමේ 40%ක කොටස් හිමිකරගැනීම සඳහා අදාළ නීතිමය ගිවිසුම…

ආණ්ඩුවේ තීරණයකට හවුල්කාර පක්ෂ 10 ක් විරුද්ධ වෙයි(Video)

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ කොටස්වලින් සියයට 40ක් ඇමෙරිකානු සමාගමකට පැවරීම සඳහා ගෙන ඇති තීරණයට විරුද්ධවීමට ආණ්ඩුවේ…