එක්සත් ජනපදයේ යුද නැව් 2ක් තායිවාන මුහුදු සීමාවට

එක්සත් ජනපදයේ යුද නැව් දෙකක් තායිවාන මුහුදු සීමාවට පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වනවා. මේ හේතුවෙන් චීන…