ඉන්දී්‍ය යුධ නැවක් තුල පිපිරීමක් / 3 දෙනකු මරුට

ඉන්දීය නාවික හමුදාවට අයත් යුධ නැවක් තුල සිදුවූ පිපිරීමකින් නාවික භටයන් තිදෙනකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා. අයි…