ඉතියෝපියාවේ ලෝක උරුම ලලිබෙලා නගරය කැරළිකරුවන් අතට

යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් වන ඉතියෝපියාවේ ලලිබෙලා නගරය එරට කැරළිකරුවන් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා. කිතුණු බැතිමතුන් හා සංචාරකයින්…