රුසියානු ආක්‍රමණයකදී යුක්‍රේනයට පූර්ණ සහාය / යුරෝපා සංගමය කියයි

යුක්‍රේන දේශසීමාවට රුසියානු හමුදා කැදවීම හා බර අවි ස්ථානගත කිරීම පිළිබද යුරෝපා සංගමය විරෝධය පළකර තිබෙනවා.…