අමෙරිකාව යුක්රේනයෙන් ගියත් යුරෝපා රටවල් නොයන බව දන්වයි

අමෙරිකාව විසින් යුක්රේනයෙන් තානාපති අංශ ඉවත් කර ගැනීමට තීරණය කළද යුරෝපාං සංගමයේ රාජ්‍යයන් එරටින් තානාපති අංශ…

GSP+ ගැන කතා කරන්න යුරෝපා නියෝජිතයන් ලංකාවට

ජී එස් පී ප්ලස් සහනය ලබාදීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කිරීම සදහා යුරෝපා සංගමයේ නියෝජිත පිරිසක්…