2020 යුරෝ කුසලානය ඉතාලියට

2020 යුරෝ කුසලානය දිනා ගැනීමට ඉතාලිය සමත් වුණා. ඒ ගෝල 1 ට 1ක් ලෙස සමවූ තරගය…