චීන නැවට ලංකාවට ඒමට ඉඩ දෙන්න / තවත් ඉල්ලීමක්

මතභේදයට තුඩු දී ඇති චීනයේ යුවාන් වැන්ග් – 5 පර්යේෂණ නෞකාවේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සම්බන්ධයෙන් ඉහළ…