යෝධ උඩවැඩියා මල් ගම්පහ උද්භිද උද්‍යානයේ දී පිපේ

වසර හයකට වරක් පිපෙන යෝධ උඩවැඩියා මල් ගම්පහ උද්භිත  උද්‍යානයේ මේ දිනවල දක්නට ලැබෙනවා. යෝධ උඩවැඩියා ශාකය…