විදුලි වෘත්තීය සමිති හදිසි වර්ජනයකට සැරසෙයි

ඉදිරියේ දී හදිසි වැඩ වර්ජනයකට යාමට සූදානම් බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති පවසනවා. ඒ යුගදනවි බලාගාරයේ…