රටක් ලෙස ජනතාවත් කැප කිරීම් කළ යුතුයි / ඇමති සියඹලාපිටිය කියන කතාව

රට පත්වී ඇති ණය අර්බුධයෙන් ගොඩ ඒම සඳහා ජනතාව විසින්ද කැපකිරීම් කළ යුතු බව අමාත්‍ය රංජිත්…

සියඹලාපිටිය යළිත් ඉල්ලා අස්වෙයි

නියෝජ්‍ය කතානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය යළිත් එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත. ඔහු එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව…